علی پارساپور http://ap0098.ir 2020-12-03T01:43:38+01:00 text/html 2019-04-26T01:10:43+01:00 ap0098.ir علی پارساپور علت خرید دامین aliparsapour.ir http://ap0098.ir/post/1 گفتم من که نمی خواهم اسم و فامیلی ام را عوض کنم و علتی هم برای اینکار وجود ندارد بنابراین این دامین را تا موقعی که زنده ام نگه می دارم